วันที่ 14 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเสวนา เรื่อง “พืชสมุนไพรไทย การวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์” ในโครงการพัฒนาจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ นิยม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในฐานะคณะดำเนินงาน เผยว่า กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์จากกัญชา-กัญชง และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย มีการเสวนาและบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง กรกนก อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านกัญชาและกัญชง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เภสัชกรประเสริฐ วิเศษนคร เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์ คุณโยชัย ศศิวรรณ ที่ปรึกษาวิสาหกิจกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก, เกษตรอินทรีบ้านทุ่งแพม รวมถึงตัวแทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดแพร่ นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ และแสดงผลงานผลิตภัณฑ์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี